حبوبات یکی از مهمترین منابع غذایی انسان ها است که با دارا بودن اسید آمینه های گیاهی و فیبر فراوان نقش بسزایی در افزایش قوای سیستم ایمنی بدن ایفا می کنند. در میان حبوبات، نخود از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و با توجه به…