چند بار برایتان پیش آمده که فقط طراحی بسته بندی یک محصول توجه شما را به خود جلب کرده و شما برای بررسی آن محصول توقف کنید؟ . یا هنگامی که میخواهید بین دو محصول مشابه یکی را انتخاب کنید، آیا نوع طراحی بسته بندی…