کارتن مادر کافی میکس نمسیو

این کارتن از نوع ساده است.

چاپ از نوع فلکسو دو رنگ میباشد