کارتن اتوبوس اسباب بازی

این کارتن از نوع ساده با چاپ تک رنگ فلکسو میباشد.