نمونه کارتن ساده

نمونه ای از یک کارتن ساده را مشاهده میکنید و این که در حالت باز شده ، به چه صورت خواهد بود.