کارتن شیرینی شیندند

این کارتن از نوع ساده میباشد. نوع چاپ فلکسو تک رنگ میباشد.