جعبه غذا گروه رستوران های سدروس

کارتن غذاهای گروه رستوران های سدروس. این کارتن از نوع لپ تاپی است.