بسته بندی خلاقانه پوشاک

از نوع کارتن قهوه ای با چاپ تک رنگ فلکسو